Ekologinen riskinarviointi

Haitallisten aineiden vaikeasti mitattavia vaikutuksia ympäristöön voidaan arvioida ekologisella riskinarviolla. Riskinarvioinnissa arvioidaan ihmistoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten suuruusluokkaa ja todennäköisyyttä.