Jätevesitutkimus

Puhdistamotarkkailun tarkoitus on seurata vesistöön johdettavan kuormituksen määrää. Tarkkailulla pyritään myös ongelmatilanteiden välttämiseen ja niiden sattuessa laitoksen toiminnan nopeaan palauttamiseen normaaliksi haittojen minimoimiseksi.

Tarkkailu tuottaa tietoja puhdistamoiden toiminnasta ja lupaehtojen toteutumisesta. Jätevedenpuhdistamoita on tarkkailun piirissä reilut 60 kpl. 

Puhdistamoasioissa neuvonta on hyvin keskeisellä sijalla ja siihen liittyvät myös puhdistamonhoitajille joka toinen vuosi pidettävät puhdistamopäivät. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on järjestänyt yhdessä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen ja ELY-keskusten kanssa puhdistamopäiviä säännönmukaisesti vuodesta 1982 alkaen. 

Jätevesiosasto tarjoaa tietoa ja palveluja seuraavissa asioissa 

  • Kuormitus- ja vesistötarkkailu
  • Käyttötarkkailu
  • Laboratoriomittakaavan testit
  • Häiriö- ja poikkeustilannesuunnitelmat
  • Teollisuusjätevedet
  • Konsultointi ongelmatapauksissa
  • Ympäristölupahakemukset
  • VAHTI-palvelut
  • Laitoshyväksyntähakemukset EVIRA:lle

Jätevedenpuhdistamoiden toiminta

Toiminta-alueen puhdistamoiden hyvät puhdistustulokset ja alhainen vesistökuormitus ovat paljolti yksilöllisen neuvonnan ansiota. Vedestä happea kuluttavan kuormituksen (BHK7) ja  fosforin poistuma jätevesistä on tällä hetkellä 95 % luokkaa. Kuntakohtaisia puhdistamotietoja on saatavissa suoraan ELY-keskusten kotisivuilta.

Jätevesilietteet 

Puhdistamoiden lietteiden laadun selvittäminen sisältyy puhdistamoiden tarkkailuun. Lietenäytteitä tutkitaan vuosittain noin 60 kpl.

Yhteystiedot 

Ympäristöinsinööri Hannu Hakkarainen puh.: 044 7647 212
Ympäristöinsinööri Minna Kukkonen puh.: 044 7647 206 

Jätevesilomakkeet löytyvät lomakkeet-välilehdestä.