Sedimentti- ja sedimentaatiotutkimukset

Veden laadun ja siinä elävän eliöstön lisäksi tärkeä elementti vesiympäristön tilan selvittämiseksi on myös järven pohjakerrostuma eli pohjasedimentti.

 Pohjasedimenttiin varastoituu huomattava määrä järveen tulevista ainemääristä. Erityisesti matalissa järvissä sedimentin merkitys esimerkiksi vesistön rehevyydelle voi olla huomattava. Sedimentti toimii lisäksi järven arkistona, josta voidaan tulkita valuma-alueen historiaa.

Sedimentaatio eli pohjalle vajoavan aineksen tutkimus on olennainen osa sisäiseen kuormitukseen liittyvissä tutkimuksissa. Useissa eri kohteissa mitataan bruttosedimentaatiota osana velvoitetarkkailua.