Vesistötutkimus

Tutkimme toimialueemme vesistöjen laatua velvoitetarkkailujen yhteydessä. Velvoitetarkkailujen lisäksi useat toimialueen kunnat ovat tilanneet järvien perustilaselvityksiä.

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on seurannut ja tutkinut toimialueensa vesistöjen laatua velvoitetarkkailujen yhteydessä lähes 40 vuoden ajan. Aineistoa näiden keskeisten vesistöjen tilan arvioimiseen on kertynyt huomattava määrä, esimerkiksi Kallavedestä tehdään vuosittain noin 3000 analyysiä 35 eri havaintoasemalla.

Suurten reittivesien lisäksi veden laatua tutkitaan muiden velvoitetarkkailujen yhteydessä myös pienemmissä järvissä ja jokivesistöissä. Kunnalliset ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamot, kaatopaikat, turvetuotanto, kaivosteollisuus ja kalanviljely ovat seuratuimpia kohteita. Velvoitetarkkailujen lisäksi useat toimialueen kunnat ovat tilanneet järvien perustilaselvityksiä. 

Vesistötutkimukseen liittyvät palvelumme

Sedimentti- ja sedimentaatiotutkimukset
Veden laadun ja siinä elävän eliöstön lisäksi tärkeä elementti vesiympäristön tilan selvittämiseksi on myös järven pohjakerrostuma eli pohjasedimentti..

Biologiset tutkimukset
Biologisiin tutukimuksiin kuuluvat mm. levämääritykset, kasvi- ja eläinplanktontutkimukset, perifytonselvitykset, verkkojen limoittumistutkimukset, vesikasvikartoitukset sekä pohjaeläin- ja kalastoselvitykset.

Vesistöjen kunnostus
Olemme osallistuneet useisiin vesistöjen kunnostushankkeisiin toimien yhteistyössä useiden eri yritysten kanssa. Useisissa kunnostushankkeisissa, joihin liittyy mm. ruoppaustöitä, tehdään vesistötarkkailua vaikutusten selvittämiseksi.

Ympäristölupahakemukset
Laadimme ympäristölupahakemuksia kaikille toimialoille. Hakemusten laadinnassa hyödynnetään tarkkailututkimuksissa kerääntynyttä tulosaineistoa. Näin hakemusten laadinta on joustavaa ja asiakkaalle edullista.

Hajakuormitusselvitykset
Hajakuormituksen arviointi liittyy läheisesti myös järven suojeluun ja kunnostukseen. Ennen järven kunnostustoimenpiteiden aloittamista on tärkeä kartoittaa valuma-alueella olevien kuormituslähteiden sijainti ja laatu.

Ekologinen riskinarviointi
Haitallisten aineiden vaikeasti mitattavia vaikutuksia ympäristöön voidaan arvioida ekologisella riskinarviolla. Riskinarvioinnissa arvioidaan ihmistoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten suuruusluokkaa ja todennäköisyyttä.

Levämääritykset 
Vedessä näkyvät leväesiintymät ovat lähes jokakesäisiä.Yhteydenotto joko suoraan puhelimitse tai käymällä levänäytepullon kanssa yhtiön asiantuntijan luona selvittää leväongelman laadun. Voitte ottaa yhteyttä myös verkkojen limoittumishaitoissa. 

Lisätietoja: 

Limnologi Tuomas Puranen
puh 050-4331 314 

Limnologi Lauri Heitto
puh 050-5960 409

Tutkija Minna I Kukkonen
puh 044-7647 211