Jäteveden puhdistaminen

Jäteveden puhdistaminen tapahtuu käyttäen mekaanista, biologista ja kemiallista käsittelyä. Tarjoamme puhdistamoille konsultointia, apua riskien hallintaan sekä toteutamme jätevesien testausta.

Puhdistamotarkkailujen päätarkoitus on seurata vesistöön johdettavan kuormituksen määrää sekä puhdistusprosessin toimintaa. Tarkkailulla pyritään myös ongelmatilanteiden välttämiseen ja niiden sattuessa laitoksen prosessin toiminnan nopeaan vakauttamiseen. Tarkkailu tuottaa tietoja puhdistamoiden toiminnasta ja lupaehtojen toteutumisesta.

Jäteveden puhdistaminen tehty.

Palvelumme

Tarkkailusuunnitelma

Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailuohjelmien laadinnassa meillä on pitkä kokemus. Pyrimme tekemään suunnitelmista tarkoituksenmukaisia ja panostamme erityisesti yhdessä tilaajan kanssa saamaan käyttötarkkailusta mahdollisimman hyvin laitosta palvelevan kokonaisuuden.

SSP

Jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa käyttöönsä yhdyskuntajätevesihuollon riskinhallintajärjestelmän, SSP-työkalun. Koostamme yhdessä laitoksen kanssa riskienhallintajärjestelmän SSP-työkalun avulla.

Saostuskokeet

Saostuskokeilla voidaan testata eri kemikaalien tai kemikaalien yhdistelmien toimivuutta puhdistamon omalla jätevedellä kontrolloidusti laboratorio-olosuhteissa.  

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultointia tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Oli sitten kyse nitrifikaation tavoitteiden saavuttamisesta tai puhdistustuloksen parantamisesta, meihin voi olla yhteydessä. Prosessikonsultointi tähtää myös kemikaalien ja energian tehokkaaseen käyttöön.

Laitohyväksyntähakemus

Mikäli laitoksella kompostoidaan lietettä, sen hyötykäyttö edellyttää Ruokaviraston laitoshyväksyntää. Laadimme hakemuksen ja sitä varten tarvittavan kompostoinnin omavalvontasuunnitelman.

Aktiivilietteen mikroskopointi

Erityisesti rihmamaiset bakteerit voivat aiheuttaa aktiivilieteprosessissa häiriöitä tai vaikutuksia puhdistamon kuormitukseen. Asiantuntijamme tunnistavat lietteen mikroskooppitarkastelussa rihmat ja auttavat valitsemaan korjaavat toimenpiteet sen mukaisesti.

Teollisuusjätevesisopimus ja -tarkkailu

Vesilaitoksen tulee olla selvillä puhdistamolle tulevan veden laadusta. Mikäli jäteveden laatu poikkeaa merkittävästi asumajätevedestä, tulee laatia teollisuusjätevesisopimus laitoksen ja toimijan välille. Autamme laatimaan sopimuksen, joka palvelee molempia osapuolia. Tarvittaessa voimme myös olla apuna myös tarkkailun järjestämisessä.

Ympäristölupahakemus

Laadimme ympäristölupahakemuksia kaikille toimialoille. Hakemusten laadinnassa hyödynnetään tarkkailututkimuksissa kerääntynyttä valmista tulosaineistoa, jolloin hakemusten laadinta on joustavaa ja asiakkaalle edullista. Jätevedenpuhdistamoiden ympäristövaikutuksista ja lupahakemuksista meillä on pitkä kokemus ja yhteistyö viranomaisten kanssa edesauttaa mahdollisimman sujuvaa lupaprosessia.

Vuoto- ja hulevesiselvitys

Vuoto- ja hulevedet aiheuttavat jätevedenpuhdistuksessa ja -verkostossa häiriötilanteita ja lisäävät sähkön ja kemikaalien kulutusta. Vuotovesien vähentäminen vaatii aina toimenpiteitä verkostossa, ja jotta toimenpiteet kohdistetaan oikeisiin paikkoihin, kannattaa tehdä vuotovesiselvitys. Näin saadaan selville verkoston osat, joissa ongelmat ovat pahimpia ja korjauksista saadaan paras hyöty.

Teemme yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa vuoto- ja hulevesiselvityksiä, joilla näitä ongelmakohtia kartoitetaan. 

Yhteyshenkilöt

Minna Kukkonen

Minna Kukkonen

Tutkimuspäälikkö 

Henri Koponen

Henri Koponen  

Asiakaspäällikkö 

Hannu Hakkarainen

Hannu Hakkarainen  

Ympäristöinsinööri