Kalasto– ja biologinen tutkimus 

Ympäristöluvissa määrätään usein vesistötarkkailun ohella tehtäväksi myös kalataloudellista tarkkailua. Tarkkailulla selvitetään toimenpiteen vaikutuksia kalastukseen ja kalakantaan sekä mahdollisesti määrättävän istutusvelvoitteen tuloksellisuutta. Käytettäviä tutkimusmenetelmiä ovat kalastustiedustelut, koekalastukset, havaskokeet sekä erilaiset kalojen käyttökelpoisuuteen liittyvät selvitykset. Tarjoamme käytännön tutkimustyön  lisäksi myös tarvittaessa apua tulosten tulkintaan, tulosten käsittelyyn sekä raportointiin. 

Kalataloudellisten velvoitetarkkailujen lisäksi SKYTllä on valmiudet tehdä yhteistyötä kalasto- ja kalastusselvityksissä yksityisten henkilöiden, osakaskuntien, kalastusalueiden sekä viranomaisten kanssa.  

Nordicin nosto pienn

Kalatarkkailujen ohella myös muut biologiset tutkimukset tuottavat lisätietoa vesistön tilasta fysikaalis-kemiallisen tutkimusten rinnalla ja ovat käyttökelpoisia menetelmiä erityisesti pitkäaikaisvaikutusten seurantaan. Menetelminä käytössä ovat mm. kasviplankton-, pohjaeläin-, piilevä-, perifyton- ja eläinplanktontutkimukset. Näytteenottotyön maastossa suorittavat yhtiön sertifioidut näytteenottajat. Käytämme määritystyössä ja tulosten raportoinnissa pätevyytensä osoittaneita määrittäjiä.  

Ympäristölupapäätöksissä määrätään usein kalanistutusvelvoite korvaamaan vesistössä aiheutunutta kalataloudellista haittaa. Yhtiö pystyy sopimusviljelijöiden avulla hoitamaan istutusvelvoitteet kokonaisvaltaisesti: tilaamme poikaset sekä hoidamme käytännön istutustyön sekä yhteydenpidon tilaajan, viranomaisten ja paikallisten osakaskuntien välillä. Tarvittaessa avustamme myös maksuvelvoitteiden toimeenpanossa.  

Yhteyshenkilöt

Miika Sarpakunnas

Miika Sarpakunnas   

Tutkija